Reguły Forum

Moderator: Moderators

Post Reply
User avatar
Eddard
Posts: 57
Joined: 14. Dec 2016, 15:40

13. Jan 2017, 17:03

Rejestrując się w grze i na forum, gracz potwierdza akceptację poniższych zasad.

§1. Przepisy ogólne

1. Forum jest dostępne dla wszystkich graczy posiadających konto w grze. Każde konto może być przypisane tylko do jednego gracza. Forum jest otwarte dla użytkowników gier osadzonych w różnych światach – w takim przypadku obowiązuje zasada: jedno konto na jeden świat. Forum jest dostępne dla posiadaczy wszystkich rodzajów kont.

1.1. Naruszenie reguł obowiązujących na forum spowoduje nałożenie kary na każde konto posiadane przez sprawcę takiego naruszenia.

1.2. Na prośbę członka ekipy deweloperskiej, użytkownik jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich posiadanych przez siebie kont.

2. Ekipa forum posiada upoważnienia do edycji i cenzury treści umieszczanych na forum oraz do wysyłania ostrzeżeń i zawieszania użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podporządkowywania się poleceniom wydawanym przez członków ekipy forum.

3. W przypadku poważnych naruszeń, kara nałożona na użytkownika może również obejmować samą grę i czat.

4. Przepisy obowiązujące na forum dotyczą publikowanych treści, wiadomości prywatnych, podpisów oraz awatarów.

5. Na forum obowiązują warunki korzystania z poszczególnych gier oraz przepisy europejskie. Prawa krajowe dotyczą wyłącznie treści publikowanych przez użytkowników przebywających w kraju, gdzie obowiązują ww. prawa.

6. Językiem obowiązującym na forum jest język angielski. Używanie jakiegokolwiek innego języka skutkować będzie ostrzeżeniami wysyłanymi przez cherubina.

§2. Społeczność i kontakt

1. Każdy użytkownik forum zobowiązany jest do przestrzegania netykiety. Oznacza to:

1.2 zakaz publikowania prowokacyjnych i obraźliwych treści. Jeśli sam napotkasz wpis o takim charakterze, nie daj się ponieść i nie odpowiadaj w podobnym tonie; zgłoś sprawę do moderatora.

1.3 obowiązek traktowania wszystkich graczy tak, jak siebie samego, o ile nie prowadzi to do łamania pozostałych reguł. Nawet jeśli kogoś nie lubisz, ustąp zamiast dążyć do konfrontacji.

1.4 obowiązek rozstrzygania konfliktów w prywatnych wiadomościach, a nie na forum publicznym.

1.5 zakaz publikacji wszelkich materiałów o charakterze faszystowskim, pornograficznym lub w inny sposób nieodpowiednich.

2. Wszystkie ironiczne lub sarkastyczne treści umieszczane na forum powinny być oznaczone tak, aby były dobrze zrozumiane. Proponujemy, aby tego typu treści umieszczać pomiędzy znacznikami [IRONY] i [/IRONY].

3. Nie należy nadużywać wielkich liter, znaków interpunkcyjnych, emotikon, nadmiernie rozbudowanego słownictwa ani innych elementów, które mogą mieć negatywny wpływ na czytelność publikowanych treści. Należy unikać symboli niewykorzystywanych w języku angielskim oraz zastępowania liter cyframi (np. LEET / 1337).

4. Każda forma nieautoryzowanej reklamy jest niedozwolona. Moderatorzy są upoważnieni do wydawania zakazów obejmujących prowadzenie specjalnych akcji reklamowych.

§3. Tworzenie nowego tematu

1. Przed publikacją treści, użytkownik zobowiązany jest do przeszukania forum za pomocą opcji „search”, znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu, oraz do sprawdzenia bazy wiki.

2. Podczas tworzenia nowego tematu należy dobrać tytuł odpowiedni do publikowanych treści. Tytuły takie jak „Pomocy!” „Błąd!” lub „Mam pytanie!” nie są pomocne i opóźniają pojawianie się odpowiedzi.

3. Użytkownik zobowiązany jest do trzymania się tematu obranego w danym wątku – jeśli w toku dyskusji pojawi się nowe pytanie, pomysł lub problem, należy stworzyć nowy temat.

4. W przypadku zauważenia powielonego tematu, należy zgłosić ten fakt moderatorowi, który usunie wszystkie dublujące się wątki oprócz jednego.

5. Publikowanie treści o charakterze spamu jest niedozwolone. Pojęcie „spam” obejmuje publikacje pozbawione sensu, treści lub niezwiązane z tematem. Tego rodzaju publikacje będą usuwane. Użytkownik nagminnie umieszczający spam na forum zostanie zawieszony.
Wyjątek stanowi tu sekcja „off-topic”: umożliwia ona umieszczanie wątków lub postów pozbawionych sensu lub treści, o ile pasują one do tematu danego wątku.

6. Treści o charakterze pornograficznym, faszystowskim, radykalnie prawicowym, brutalnym lub w inny sposób nieodpowiednim oraz wszelkie materiały reklamowe niezwiązane z grą/forum/czatem Magoia są niedozwolone. Treści o charakterze politycznym można publikować wyłącznie w odpowiedniej sekcji forum.
Użytkownik, który zauważy jakąkolwiek niedozwoloną treść, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu moderatorom za pomocą przycisku „!”, znajdującego się na górze wątku. Operator i członkowie ekipy pomocy technicznej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niedozwolone treści, a jedynie za podjęcie odpowiednich kroków w celu ograniczenia ich obecności.

7. Publikacja treści objętych prawami autorskimi jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą ich właściciela. Zgodnie z zapisem ujętym w §1.5, właściciel i członkowie ekipy gry Magoia nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niedozwoloną publikację ww. treści, a jedynie za podjęcie odpowiednich kroków w celu ograniczenia ich obecności.

8. Publikacja ofert i próśb dotyczących sprzedaży lub przekazywania kont jest niedozwolona i będzie prowadzić do usuwania treści o takim charakterze.

9. Publikacja linków do stron internetowych zawierających treści pornograficzne, prawicowo-radykalne, prowokacyjne, reklamowe lub odnoszące się do innych gier przeglądarkowych jest niedozwolona i będzie prowadzić do usuwania treści zawierających takie linki.
Dyskusje na temat innych gier przeglądarkowych można prowadzić w sekcji „off-topic”, gdzie również można publikować linki do ww. gier.

10. Publikacja wiadomości prywatnych, wiadomości wysyłanych w grze oraz zapisów prywatnych korespondencji nie jest dozwolona na forum publicznym. Przepis ten ma na celu zachowanie prywatności autorów takich wiadomości. Publikowane treści zawierające ww. informacje będą usuwane przez moderatorów.

11. Wzmianki i dyskusje na temat ostrzeżeń, zawieszeń lub innych kar są niedozwolone.

§4. Awatary, podpisy i nazwy użytkowników

1. Awatary, podpisy i nazwy użytkowników składające się z treści lub obrazów pornograficznych, faszystowskich, brutalnych lub w inny sposób nielegalnych albo nieodpowiednich są niedozwolone.

2. Publikacja linków prowadzących do stron internetowych zawierających treści, utwory lub reklamy o charakterze pornograficznym, faszystowskim lub prowokacyjnym oraz linków do witryn zawierających informacje na temat innych gier przeglądarkowych jest niedozwolona.

3. Zbyt obszerne podpisy obniżają czytelność forum. Maksymalny rozmiar podpisu to 150 pikseli * 500 pikseli. Rozmiar podpisów nie może przekroczyć 1,5 MB. Również animacje powinny być proste i minimalistyczne. Maksymalne tempo wyświetlania grafik to 2 obrazy na sekundę. Animowane podpisy nie mogą składać się z więcej niż 3 obrazów.

4. Publikowane obrazy nie mogą obniżać czytelności forum i powinny mieć odpowiedni rozmiar. Obrazy niespełniające ww. wymagań będą edytowane lub usuwane przez moderatorów.

§5. Informacje dotyczące ekipy moderatorskiej

1. Ekipa moderatorska składa się z wolontariuszy. Autorzy zniewag kierowanych pod adresem ekipy lub jej poszczególnych członków – włączając w to ekipę forum – podlegają karze. Kierownikiem ekipy moderatorskiej jest super-moderator.

2. Użytkownik otrzymujący wielokrotne ostrzeżenia może zostać zawieszony. W poważnych przypadkach zawieszenie może wejść w życie bez uprzedniego ostrzeżenia. Zawieszenie może mieć charakter tymczasowy lub stały. Każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno. Zawieszonym użytkownikom zabrania się dokonywania ponownej rejestracji pod inną nazwą użytkownika.

3. Jeśli kara nałożona na użytkownika wydaje mu się nieuzasadniona, użytkownik może skontaktować się z moderatorem, który nałożył na niego taką karę. Jeśli polubowne rozwiązanie sprawy nie będzie możliwe, użytkownik może zgłosić się do super-moderatora (jeśli stanowisko super-moderatora jest aktualnie nieobsadzone, należy pominąć ten krok). Super-moderator odpowiada za analizę podobnych spraw. Przeprowadzenie wyżej wspomnianej analizy może potrwać kilka dni. Ostatnią instancją odwoławczą jest kierownik społeczności. Jego decyzja ma charakter ostateczny. W toku rozpatrywania sprawy może zajść potrzeba udostępnienia członkom ekipy wiadomości prywatnych i wiadomości przesyłanych w grze.

4. Skargi na moderatorów można składać na ręce super-moderatora. Skargi na super-moderatora można składać na ręce kierownika społeczności. Osoby te są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących zasadności spraw oraz skarg i są upoważnione do podejmowania odpowiednich działań.

Warunki korzystania z gry mają wyższy priorytet od zasad ujętych w niniejszym dokumencie.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszych zasad oraz do poszerzania ich zakresu.
Post Reply