Reguły Gry

Moderator: Moderators

Post Reply
User avatar
Eddard
Posts: 57
Joined: 14. Dec 2016, 15:40

13. Jan 2017, 17:06

§1 Gracz i konta

Każdy gracz ma prawo do posiadania jednego konta w każdym świecie. Dopuszcza się możliwość prowadzenia równoczesnej gry na jednym koncie w różnych światach oraz możliwość stworzenia nowego konta w każdym świecie (pod inną nazwą użytkownika i z innym adresem e-mail). Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail. Konta tworzone za pomocą sztucznie generowanych adresów e-mail i bez pytania pomocniczego mogą zostać usunięte z przyczyn bezpieczeństwa.
Tworzenie więcej niż jednego konta w obrębie jednego świata jest niedozwolone. Konto może być używane wyłącznie przez jedną osobę. Zabrania się korzystania z jednego konta wielu osobom. Jedynym wyjątkiem jest opcja opieki. Korzystanie z jednego konta przez wiele osób jest niedozwolone.

§1.1 Hasło

Posiadanie hasła jest równoznaczne z posiadaniem konta. Przekazanie hasła innemu graczowi oznacza również przekazanie konta. Zarówno właściciel jak i odbiorca konta muszą przestrzegać zapisu ujętego w §1. Oznacza to, że dzielenie się hasłami jest niedozwolone.

§1.1.3 Współdzielone IP

Przypadek, w którym dwóch lub więcej graczy współdzieli dostęp do Internetu musi zostać określony w ustawieniach konta ORAZ zgłoszony ekipie pomocy technicznej.
W przypadku, w którym wielu graczy korzysta z tego samego adresu IP i któryś z nich naruszy obowiązujące zasady, odpowiedzialność za takie naruszenie spoczywać będzie na właścicielu połączenia lub na wszystkich graczach korzystających z tego adresu IP.

§1.2 Opieka nad kontem

W przypadku nieobecności, każdy gracz może przekazać swoje konto pod opiekę drugiej osoby. Opieka nad kontem obejmuje zarządzanie cudzym kontem w imieniu i za pozwoleniem jego właściciela. Opcja ta jest dopuszczalna jedynie w celu zachowania ważności konta. Właściciel konta ponosi wszelką odpowiedzialność za działania prowadzone na jego koncie. Straty poczynione przez osobę opiekującą się kontem nie będą refundowane. Każdy gracz jest odpowiedzialny za swojego opiekuna. Okres opieki nie może przekroczyć 30 dni na każde 365 dni. Jakakolwiek nieobecność przekraczająca ten czas wymaga aktywacji trybu wakacyjnego. Aby aktywować funkcję opieki nad kontem, należy się skontaktować z ekipą pomocy technicznej Magoia.

§1.3 Zombie

Zombie to konta tworzone wyłącznie na potrzeby uzyskiwania zasobów, a właściciele takich kont nie korzystają z innych funkcji oferowanych przez grę. Hasła do takich kont są przekazywane pomiędzy graczami, a ich ważność jest sztucznie przedłużana. Gracz, który nie korzysta już ze swojego konta, ale go nie usunął, jest zobowiązany do zatrzymania swojej produkcji. Konta zidentyfikowane przez administratorów jako zombie będą natychmiastowo usuwane. Gracz uzyskujący zasoby z konta zombie podlega karze.


§2 Błędy w grze

Błędy lub usterki zauważone w grze należy bezzwłocznie zgłaszać do ekipy pomocy technicznej. Wykorzystywanie takich błędów na swoją korzyść jest niedozwolone. Konto użytkownika, który naruszył powyższy zapis, zostanie obłożone karą.


§3 Transakcje pieniężne

Nie dopuszcza się możliwości kupna lub sprzedaży zasobów lub hord za pieniądze. Zabrania się również realizacji lub zamawiania realizacji czynności w grze za pieniądze. Sprzedaż kont jest niedozwolona. Kody z systemów typu pre-paid (kart pre-paid), takie jak np. paysafecard, nie stanowią zasobów w grze, dlatego nie są objęte powyższym przepisem.


§4 Netykieta

Stosowanie netykiety ma na celu zachowanie odpowiedniego tonu relacji społecznych.

* Zniewagi, groźby, ataki osobiste, pochwalanie narkotyków, masowy spamming i mobbing są niedozwolone na wszystkich platformach.
Publikacja treści wątpliwych politycznie, radykalnych lub o charakterze seksistowskim albo religijnym jest niedozwolona. Dwuznaczne rysunki lub zdjęcia profilowe zniekształcone przez powiększenie również są niedozwolone.
* Zabrania się tworzenia nazw użytkowników nawiązujących do imion administratorów lub innych członków ekipy. Gracz podszywający się pod członka ekipy Xhodon może zostać zawieszony.
* Stosowanie nazw użytkowników, pałaców, bohaterów itd., które naruszają ww. zapisy (np. Hitler lub sex niewolnik) jest niedozwolone.
* Publikacja jakichkolwiek treści reklamowych nieautoryzowanych przez ekipę Xhodon jest niedozwolona.
* Publikowane treści muszą być zrozumiałe. Wiadomości szyfrowane (np. za pomocą kodów QR itp.) są niedozwolone.
Ww. przepisy dotyczą wszystkich kanałów dystrybucji przypisanych do danej platformy.


§5 Kary

W przypadku naruszenia zasad, ekipa pomocy technicznej podejmie decyzję o nałożeniu kary, której zakres zależeć będzie od rodzaju, powagi i częstotliwości naruszenia. Dopuszczalne kary: Redukcja zasobów lub poziomów, redukcja nieuczciwie zdobytych run, usunięcie jednej lub więcej niż jednej alei, częściowe lub całkowite usunięcie hord lub usunięcie konta. W przypadkach niejasnych, decyzję podejmują kierownicy społeczności.


§5.1 Rekompensata

Utrata zasobów spowodowana zawieszeniem konta nie podlega rekompensacie.


§5.2 Weto

Użytkownicy mogą przesyłać swoje argumenty Gamemasterom (poprzez wiadomości w grze) lub administratorom (poprzez [email protected]). Niedozwolone jest publiczne dyskutowanie o zawieszeniach, karach i usunięciach kont (np. na czatach, forum...).


§6 Nieprawidłowe logowania

Posiadanie bezprawnego dostępu do innych kont jest niedozwolone. Naruszenie tego zapisu może skutkować usunięciem z gry. Członkowie ekipy Magoia nigdy nie proszą o hasła!


§7 Podżeganie

Zabrania się podżegania innych graczy do łamania zasad, np. do pytania użytkowników o ich hasła.


§8 Prawo autorskie

Wszelkie treści objęte prawem autorskim mogą być publikowane w grze wyłącznie za zgodą ich autora.


§9 Usunięcie konta

Gracze zobowiązani są do przestrzegania przepisów nawet w sytuacji, gdy planują usunięcie konta lub gdy rozpoczęli już procedurę usuwania konta.


§10 Zmiana zasad

Warunki korzystania z gry mają wyższy priorytet od zasad ujętych w niniejszym dokumencie.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszych zasad oraz do poszerzania ich zakresu.


§11 Prywatność danych:

Dane osobowe mogą posłużyć do pozyskiwania informacji na temat tożsamości gracza. Dane te obejmują imię, adres i numer telefonu gracza. Razem z identyfikatorem użytkownika, zapisywanym na naszych serwerach w celach bezpieczeństwa, mogą one umożliwić identyfikację gracza (adresu IP, daty, godziny i odwiedzanych przez gracza stron). Informacje tego typu nie są przez nas przetwarzane. Zastrzegamy sobie jednak prawo do prowadzenia analiz statystycznych na podstawie anonimowych zapisów. Dane osobowe przesłane w przypadku współdzielenia adresu IP będą wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji graczy korzystających z jednego adresu IP podczas gry w światach Xhodon. Wykorzystanie danych osobowych przez stronę trzecią wymaga uzyskania jednoznacznej zgody użytkownika. Powyższy zapis nie dotyczy informacji, które musimy przedstawić na wniosek sądów lub na mocy prawa.


§12 Wykorzystanie skryptów i programów

W grę można grać za pomocą zwyczajnej przeglądarki internetowej. Stosowanie skryptów lub botów automatyzujących czynności lub zmieniających układ gry (na przykład greasemonkeyscripts lub ramki) jest niedozwolone. Wyjątek stanowią pakiety graficzne. Niedozwolone jest także stosowanie skryptów obciążających serwery lub umożliwiających automatyczne logowanie, pobieranie i przetwarzanie danych.


§13 Klauzula salwatoryjna

Przypadek, w którym jeden z paragrafów ujętych w niniejszym dokumencie zostanie uznany za nieważny lub straci swoją ważność, nie będzie mieć wpływu na obowiązywanie pozostałych paragrafów. Administratorzy ponoszą odpowiedzialność za usuwanie nieważnych zapisów i zastępowanie ich nowymi, zgodnymi z wymogami prawa i znaczeniowo jak najbliższymi do zastępowanych zasad. Nowe zapisy zaczynają obowiązywać natychmiastowo i mogą zostać zastosowane do spraw bieżących. Przypadek brakujących zasad regulowany jest przez odpowiednie procedury. Administratorzy są zobligowani do eliminacji luk w zasadach zgodnie z duchem już istniejących reguł.
Post Reply